Bygga hus - Sök bygglov

Bygglovsritning på ett bord med en penna och en linjal

Av Axel Kangas Publicerad

Innan bygget av ditt hus kan påbörjas måste du skicka in ansökan om bygglov och startbesked. Genom att skicka in korrekta handlingar ökar du chanserna för en snabb hantering av ditt bygglov.

Sammanfattning

  • Bygglovsansökan inkluderar ritningar och kräver en kontrollansvarig
  • Kontakta kommunen inför din ansökan
  • Avvikelser från detaljplanen innebär oftast en högre bygglovsavgift
  • Handläggningstiden får vara max 10 veckor
  • Ett bygglov är giltigt i fem år, men arbetet måste påbörjas inom två år.
  • Tekniskt samråd och kompletterande handlingar kan krävas innan startbesked utfärdas.

Vad bör finnas med i bygglovsansökan?

En bygglovsansökan ska innehålla fackmannamässiga ritningar. Detta innebär att du troligtvis behöver anlita en arkitekt som hjälper dig ta fram ritningarna. Du behöver även köpa en nybyggnadskarta som används som underlag för bygglovsritningarna.

I bygglovsansökan behöver du även utse en kontrollansvarig. Den person som är utsedd till kontrollansvarig har ansvar för att försäkra om att konstruktionen och byggprocessen uppfyller de nödvändiga krav. Endast personer kan styrka sin lämplighet med giltig certifiering kan vara kontrollansvarig.

Kontakta kommunen inför din ansökan

En kvinna och två män diskuterar en bygglovsritning vid ett skrivbord

Inför din ansökan är det klokt att ta kontakt med en bygglovshandläggare i din kommun. Detta ger dig möjlighet att få information om de specifika kraven som gäller för din situation och kan bidra till en snabbare hantering av din ansökan.

Avvikelser från detaljplanen

Om du skickar in en bygglovsansökan som avviker från detaljplanen kommer avvikelserna att granskas av bygglovshandläggaren. Grannar som berörs kommer även att tillfrågas om deras åsikter om dina planer.

Avvikelser leder vanligtvis till högre bygglovskostnader och längre handläggningstider. Genom att begära dina grannars godkännande i förväg kan du öka chanserna för en kortare handläggningstid.

Plankarta som visar planbestämmelserna för ett bostadsområde

Handläggningstid och giltighet

Handläggningstiden för ett bygglov får inte överstiga tio veckor. Tiden räknas från dess att alla nödvändiga handlingar mottagits av kommunens byggnadsnämnd.

Ett bygglov har en giltighetstid på fem år, men byggnadsarbetet måste påbörjas inom de första två åren. Om detta inte har skett måste du ansöka om nytt bygglov samt återigen betala bygglovsavgift.

Kompletterande handlingar och tekniskt samråd

Efter beviljat bygglov kan du behöva komplettera din ansökan innan du erhåller ett startbesked. Dessutom kallar byggnadsnämnden ofta till ett tekniskt samråd, där ni går igenom planering och organisation av arbetet, inklusive förslag till kontrollplan och andra relevanta handlingar. Under det tekniska samrådet måste du även kunna visa upp ett bevis på färdigställandeskydd. Efter det tekniska samrådet utfärdas ett startbesked, vilket tillåter dig att påbörja bygget.

Byggnation och slutbesked

Under byggnationen kommer kommunen att utföra minst en byggplatsbesök. Under besöket kontrollerar de att bygget genomförs i enlighet med det beviljade bygglovet och den fastställda kontrollplanen.

När byggnationen är avslutad brukar bygglovsnämnden genomföra ett avslutande samråd innan de utfärdar ett slutbesked. Detta besked är ett formellt erkännande att alla villkor och krav i bygglovet har uppfyllts. Du får inte flytta in i huset förrän du har mottagit slutbeskedet. Vanligtvis får du slutbeskedet i samband med godkänd slutbesiktning.

Vanliga frågor om bygglov

Vad är förhandsbesked?

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.

Får grannar överklaga bygglov?

För bygglovspliktiga åtgärder utanför detaljplan och områdesbestämmelser, samt åtgärder som inte regleras i områdesbestämmelser, har grannar och andra berörda rätt att yttra sig om ansökan.

För åtgärder inom detaljplan eller områdesbestämmelser finns inget krav på att dina grannar ska höras om det ansökta bygglovet inte strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Trots detta har grannarna rätt att överklaga beslutet från byggnadsnämnden.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Priset för ett bygglov för att bygga en ny villa kan sträcka sig upp till 100 000 SEK, men dessa kostnader varierar betydligt beroende på kommun och projekt.

När krävs bygglov?

Bygglov krävs oftast om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Kontakta din kommun för att ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan.

Vad innebär tidsbegränsat bygglov?

Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL. Det ena bygglovet omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra bygglovet endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål.

Sammanfattning

Innan bygget kan påbörjas måste ansökan om bygglov och startbesked godkännas. Ett bygglov kräver ritningar och en utsedd kontrollansvarig. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en bygglovshandläggare i din kommun innan du skickar in din ansökan. Handläggningstiden för ett bygglov får inte överstiga tio veckor, och bygget måste starta inom två år. När slutbeskedet mottagits får du flytta in i huset.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna för bygglov.