Kartans giltighet

Registerkartan sakar rättverkan. Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller, se 1 kap. 3 § jordabalken.

Gränsernas precision

Kartans precision kan variera beroende på vart i landet datan är inhämtad från. För vissa platser på landsbygden kan tomtgränseran skilja sig flera meter från de verkliga gränserna. I tätbebyggda områden är felmarginalen mindre och kan som bäst skilja med 20 centimeter.

Hur påverkar detta tjänsten?

Felmarginalen för tomtgränserna kan ge upphov till att tomtarean som visas på devolv.com skiljer sig gentemot den verkliga arean.

En tomt som är 50 x 40 m har arean 2000 m2. Om felmarginalen är 1 m från de verkliga gränserna blir den totala arean följande:

51 x 39 = 1989 m2

Uppdateringar av satellitbilderna

Satellitbilderna som visas i kartan hämtas från Mapbox. Uppdateringar av bilderna görs olika ofta beroende på vilken del av landet som skildras. Norra delarna av sverige uppdateras mindre sällan och därav är det viktigt att kontrollera att satellitbilderna överrensstämmer med den faktiska tomten.